Regulamin

§1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży w sklepie internetowym www.TeleNaprawa.pl oraz prawa i obowiązki stron tych umów.

1.2. Sklep internetowy www.TeleNaprawa.pl (zwany dalej „Sklepem”), o którym mowa w pkt. 1.1., dostępny jest pod adresem internetowym: www.TeleNaprawa.pl.

1.3. Sklep internetowy prowadzony jest przez Wojciecha Chlipałę (zwanym dalej „Sprzedającym”), wykonującym działalność gospodarczą pod firmą Champion Wojciech Chlipała z siedzibą w Starej Iwicznej (05-500), ul. Słoneczna 105B/23, identyfikującym się numerami: NIP 873-287-41-68, REGON 120073279.

1.4. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż detaliczna usług naprawy urządzeń mobilnych (zwanych dalej łącznie „Produktami”).

1.5. Serwis internetowy Sklepu umożliwia:

1.5.1. Pozyskiwanie informacji o Produktach dostępnych w Sklepie;

1.5.2. Składanie ofert zakupu przez korzystające z niej osoby, które mogły dokonać rejestracji w serwisie internetowym Sklepu (zwane dalej „Kupującymi”). Dostępne za pośrednictwem strony internetowej, wskazanej w pkt. 1.2., informacje, w tym opisy Produktów i oznaczenie ich cen, nie stanowią ofert w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny , lecz są jedynie zaproszeniami do złożenia przez Kupującego oferty zakupu (zwanej dalej „Zamówieniem”).

1.6. Złożenie zamówienia przez osobę korzystającą ze sklepu internetowego www.TeleNaprawa.pl możliwe jest jedynie po akceptacji niniejszego Regulaminu.

1.7. Do korzystania ze sklepu internetowego www.TeleNaprawa.pl, w tym pozyskiwania informacji o Produktach, niezbędne są:

1.7.1. Posiadanie dostępu do Internetu;

1.7.2. Posługiwanie się najnowszą, stabilną wersją przeglądarki internetowej: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome;

1.7.3. Włączenie w przeglądarce internetowej obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script i cookies;

1.7.4. Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

1.8. Sprzedający w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu sklepu internetowego www.TeleNaprawa.pl spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osoby lub osób trzecich bądź niekompatybilnością sklepu internetowego www.TeleNaprawa.pl z infrastrukturą techniczną osób korzystających bądź próbujących korzystać ze Sklepu

1.9. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu Zamówienia, wynikłe z podania przez Kupującego błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu zamieszkania lub siedziby, adresu dostawy, bądź błędnego lub niedokładnego adresu e-mail.

1.10. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przesyłania wiadomości e-mail (lub usuwanie wiadomości e-mail) przez administratorów serwerów pocztowych lub przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze osoby korzystającej z sklepu internetowego www.TeleNaprawa.pl, w tym przez filtry antyspamowe.

§2. Zamówienia

2.1. Zakupów w sklepie internetowym www.TeleNaprawa.pl mogą dokonywać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Osoba dokonująca zakupów w sklepie internetowym www.TeleNaprawa.pl w imieniu osoby prawnej bądź jednostki, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, a także w imieniu dowolnej osoby trzeciej (takiej jak np. pracodawca) poprzez dokonanie zakupu oświadcza, że ma należyte umocowanie do reprezentowania tej osoby lub jednostki.

2.2. Umowa może zostać zawarta jedynie w języku polskim.

2.3. Zamówienia w sklepie internetowym www.TeleNaprawa.pl można składać za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej wskazanej w pkt. 1.2. Regulaminu.

2.4. Procedura składania Zamówienia, o którym mowa w pkt. 2.3., każdorazowo kończona jest skutecznym kliknięciem przez Kupującego przycisku „Kupuję i płacę”, co jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Kupującego, iż formularz zamówienia wypełniony został prawidłowo. Generuje to automatyczną odpowiedź systemu, który na adres e-mail wskazany w formularzu wysyła wiadomość e-mail o zarejestrowaniu złożenia Zamówienia. Potwierdzenie otrzymania oferty zakupu nie jest równoznaczne z akceptacją oferty. Z chwilą niezwłocznego potwierdzenia przez Sprzedającego otrzymania i przystąpienia do realizacji Zamówienia, o którym mowa w dwóch poprzednich zdaniach, oferta ta wiąże Kupującego.

2.5. Jeżeli realizacja zakupu jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłana wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedającego o akceptacji oferty.

2.6. Zamówienia realizowane są zgodnie z kolejnością ich złożenia.

2.7. Sprzedający uprawniony jest do wprowadzenia maksymalnej liczby sztuk danego Produktu objętej jednym Zamówieniem, jak również do wprowadzenia ograniczenia, co do sposobów dostawy lub form płatności. Wszelkie ograniczenia, o których mowa w zdaniu poprzednim, będą każdorazowo wskazane na stronie, na której znajduje się przycisk „Kupuję i płacę”, o którym mowa w pkt. 2.4.

2.8. W wyjątkowych przypadkach (np. w razie braku Produktu w magazynie lub w razie braku możliwości zakupu Produktu przez Sprzedającego od dostawców w terminie wskazanym jako orientacyjny termin dostępności Produktu) realizacja transakcji wskazanej w Zamówieniu może nie być możliwa. W takiej sytuacji Sprzedający poinformuje Kupującego pocztą elektroniczną lub telefonicznie o zaistniałym stanie rzeczy, w terminie zgodnym z obowiązującymi przepisami.

2.9. W sytuacji opisanej w pkt. 2.8. Sprzedający zaproponuje Kupującemu:

2.9.1. unieważnienie Zamówienia (w rozumieniu pkt. 2.11.) w całości;

2.9.2. unieważnienie Zamówienia (w rozumieniu pkt. 2.11.) w części, w odniesieniu do której zachodzi sytuacja opisana w pkt. 2.8.

2.10. W przypadku gdy Kupujący nie dokona wyboru żadnego z rozwiązań opisanych w pkt. 2.9, Sprzedający unieważni Zamówienie (w rozumieniu pkt. 2.11.) w części, w odniesieniu do której zachodzi sytuacja opisana w pkt. 2.9. oraz zrealizuje umowę sprzedaży w pozostałej części.

2.11. Przez unieważnienie Zamówienia, o którym mowa w pkt. 2.9.1. oraz 2.9.2., należy rozumieć przysługujące Sprzedającemu umowne prawo odstąpienia, które niniejszym zostaje zastrzeżone. Prawo to może zostać wykonane w razie wystąpienia sytuacji opisanej w pkt. 2.8., z uwzględnieniem zasad określonych w pkt. 2.9. i 2.10. Prawo to może zostać wykonane przez Sprzedającego w terminie 30 (trzydziestu) dni od zawarcia z Kupującym umowy sprzedaży.

§3. Ceny i płatności

3.1. Ceny Produktów podawane są w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto. O ile nie wskazano inaczej, podane ceny Produktów nie uwzględniają kosztów dostawy, które są zależne od wybranego sposobu realizacji zamówienia, wartości zamówienia, przewoźnika oraz wagi Produktów. Całkowita cena wraz ze wszystkimi kosztami, w szczególności kosztami dostawy, jest podana po wypełnieniu przez Kupującego formularza dostępnego na stronie internetowej wskazanej w pkt. 1.2. Regulaminu, bezpośrednio przed kliknięciem przez Kupującego przycisku „Kupuję i płacę”.

3.2. Do wyboru Kupującego pozostają następujące sposoby zapłaty:

3.2.1. przelew zwykły – uiszczany na rachunek bankowy Sprzedającego o numerze 39 1140 2004 0000 3802 3899 1070;

3.2.2. płatność za pośrednictwem serwisu Dotpay, dostępnego pod adresem www.dotpay.pl, na który następuje automatyczne przekierowanie;

3.2.3. płatność za pobraniem – uiszczana kurierowi dostarczającemu zamówione Produkty;

3.2.4. płatność gotówką w przypadku odbioru osobistego Produktów.

3.3. Rozliczenia transakcji, w których zapłata następuje za pośrednictwem serwisu wskazanego w pkt. 3.2.2., dokonywane są za pośrednictwem serwisu Dotpay należącego do podmiotu innego niż Sprzedający.

§4. Odbiór i dostawa Produktów

4.1. Zamówione przez Kupującego Produkty odbierane i dostarczane są w jeden z następujących sposobów:

4.1.1. za pośrednictwem kuriera;

4.1.2. poprzez osobisty odbiór zamówionych Produktów przez Kupującego pod adresem wskazanym w pkt. 1.3.

4.2. Kupujący dokonuje wyboru jednego ze sposobów odbioru i dostawy poprzez wybór odpowiedniej pozycji w formularzu, o którym mowa w pkt. 2.3.

4.3. Osobisty odbiór, o którym mowa w pkt. 4.1.2., możliwy jest wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu przez Kupującego ze Sprzedającym terminu odbioru. W razie braku takiego uzgodnienia Sprzedający nie gwarantuje możliwości osobistego odbioru Produktu.

§5. Prawo odstąpienia

5.1. Zgodnie z artykułem 38 punkt 1 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2019.0.134) prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

5.2. W związku z punktem powyżej, informujemy (przed rozpoczęciem świadczenia), że po spełnieniu przez nas świadczenia konsument utraci prawo odstąpienia od umowy, na co konsument wyraża zgodę.

5.3. Prawo odstąpienia nie dotyczy podmiotów nie będących konsumentami.

§6. Niezgodność Produktów z umową

6.1. Sprzedający ponosi wobec konsumentów odpowiedzialność za niezgodność Produktów z umową na zasadach dotyczących rękojmi za wady określonych w ustawie – Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. W razie stwierdzenia niezgodności Produktów z umową, konsument będący Kupującym, który dokonał Zamówienia Produktów, zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie sklep internetowy www.TeleNaprawa.pl, opisując stwierdzoną niezgodność i wskazując sposób realizacji reklamacji. Adresem właściwym do składania reklamacji jest adres wskazany w pkt. 1.3.

§7. Ochrona danych osobowych, polityka prywatności i polityka cookies

7.1. Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest dokument nazwany Polityką prywatności dostępny pod adresem https://www.telenaprawa.pl/polityka-prywatnosci/.

§8. Dodatkowe zastrzeżenia prawne

8.1. Zawartość i struktura serwisu internetowego www.TeleNaprawa.pl chronione są prawami autorskimi. Powielanie danych lub informacji, w szczególności wykorzystywanie umieszczonych na stronie tekstów, jak również ich fragmentów oraz zdjęć w celach innych niż niekomercyjne bez zgody uprawnionego jest zabronione.

8.2. Strony i serwisy internetowe, do których odnośniki znajdują się na stronie dostępnej pod adresem wskazanym w pkt. 1.2., zostały przygotowane przez osoby trzecie i w związku z tym Sprzedający nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za informacje, porady, opinie, sugestie oraz materiały zawarte na tych stronach i w serwisach.

8.3. Opisy Produktów widniejące w sklepie internetowym www.TeleNaprawa.pl służą wyłącznie celom informacyjnym i identyfikacyjnym. Opisy te zamieszczone są w postaci skróconej.

§9. Postanowienia szczególne związane ze świadczeniem przez Sklep usług drogą elektroniczną

9.1. W razie świadczenia przez sklep internetowy www.TeleNaprawa.pl usług drogą elektroniczną, w zakresie tych usług Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem pkt. 9.8.

9.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający, określone są w pkt. 1.7.

9.3. Zakazane jest dostarczanie przez osoby korzystające ze sklepu internetowego www.TeleNaprawa.pl treści o charakterze bezprawnym.

9.4. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje z chwilą rozpoczęcia przez osobę korzystającą ze Sklepu i korzystania z danej usługi.

9.5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać rozwiązana na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, jak również – w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy – poprzez złożenie Sprzedającemu sporządzonego w formie pisemnej (a przesłanego na adres wskazany w pkt. 1.3.) lub przesłanego pocztą elektroniczną (na adres e-mail info@TeleNaprawa.pl) oświadczenia o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, precyzującego umowę, która ulega rozwiązaniu.

9.6. Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczącego usług świadczonych drogą elektroniczną jest następujący:

9.6.1. osoby będące usługobiorcami danej usługi mogą składać reklamacje w sprawach usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego; reklamację składa się w formie pisemnej (wysyłając ją na adres wskazany w pkt. 1.3.) bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej (wysyłając ją na adres e-mail wskazany w pkt. 9.5.);

9.6.2. reklamacja powinna zawierać:

9.6.2.1. oznaczenie usługobiorcy oraz jego adres lub adres e-mail;

9.6.2.2. oznaczenie usługi, której dotyczy reklamacja;

9.6.2.3. uzasadnienie;

9.6.3. Sprzedający dołoży starań, aby reklamacje, o których mowa w pkt. 9.6.1. i 9.6.2., były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki;

9.6.4. po rozstrzygnięciu reklamacji Sprzedający poinformuje składającego reklamację o jej uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia (przy czym informacja o odmowie uwzględnienia reklamacji będzie zawierała uzasadnienie).

9.7. Celem uczynienia zadość wymogom ustawy, o której mowa w pkt. 9.1., Sprzedający niniejszym informuje, iż:

9.7.1. korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem jest możliwość zainfekowania systemu teleinformatycznego przez złośliwe oprogramowanie w tym tzw. wirusy, robaki i konie trojańskie. By uniknąć zagrożeń z tych związanych zaleca się, by osoby korzystające ze sklepu internetowego www.TeleNaprawa.pl zainstalowały na swoim urządzeniu oprogramowanie antywirusowe i na bieżąco je aktualizowały.

9.7.2. Sprzedający wprowadza do systemu informatycznego, którym posługuje się osoba korzystająca z sklepu internetowego www.TeleNaprawa.pl pliki cookies.

9.8. Sprzedający zastrzega możliwość sporządzenia dla konkretnych usług świadczonych drogą elektroniczną regulaminów odrębnych od niniejszego. W razie obowiązywania takiego odrębnego regulaminu, postanowień ust. 9.1.-9.7. nie stosuje się w odniesieniu do usługi, której on dotyczy.

§10. Reklamacje

10.1. Sprzedający jako sprzedawca odpowiada wobec konsumentów na zasadach dotyczących rękojmi za wady uregulowanej w Kodeksie cywilnym (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.).

10.2. W przypadku umów sprzedaży, w których kupującym nie jest konsument, w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo wyłącza się zastosowanie przepisów art. 556-576 Kodeksu cywilnego.

10.3. Pod pojęciem „konsumenta” używanym w pkt. 9.1. i 9.2. należy rozumieć osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

10.4. Reklamacje (w tym również reklamacje dotyczące działania sklepu internetowego www.TeleNaprawa.pl) mogą być zgłaszane:

10.4.1. pisemnie, na adres wskazany w pkt. 1.3.;

10.4.2. e-mailem, na adres wskazany w pkt. 9.5.

10.5. Sprzedający dołoży starań, by reklamacje były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, najpóźniej ostatniego dnia przewidzianego ustawą.

§11. Postanowienia końcowe

11.1. Sprzedający może zmienić Regulamin bez podania przyczyn i w każdym czasie.

11.2. Zmiany, o których mowa w punkcie poprzednim, nie ograniczają praw nabytych przez Kupujących przed wejściem zmian w życie.

11.3. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest pod adresem internetowym wskazanym w punkcie 1.2.

11.4. Wszystkie nazwy i opisy Produktów oraz logotypy poszczególnych marek używane są w celach identyfikacyjnych i mogą podlegać ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej.

11.5. Wszystkie osoby korzystające ze sklepu internetowego www.TeleNaprawa.pl mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie internetowej www.TeleNaprawa.pl, skopiować treść do pliku oraz wydrukować go.